Teplý a feministický sborník

Platón

Ráda bych vám představila nový studentský sborník Gender a umění 19. století, jejž mám zároveň za úkol posoudit. Sborník tvoří sedm příspěvků, které spojují tři dílčí témata: společenské prostředí 19. století, sféra umění a umělců a gender problematika, podoba a vývoj mužských a ženských rolí v této revoluční době.

Editorem sborníku a jedním z autorů příspěvků je Ladislav Zikmund (Percepce gay identity v akademickém umění 19. století; Mezi reprezentací a intimitou. Poznámky k ideji a vybavení ženského salonu 19. století) – student dějin křesťanského umění na UK v Praze. Dalšími přispěvateli jsou Zuzana Schreiberová (Porovnání studijních možností malířek v Čechách a ve Francii v druhé polovině 19. století; Salóny a společenský život v Čechách devatenáctého století), Adéla Foldynová (Dandy jako umělec i umělecké dílo) – obě studentky humanitních studií na FHS UK, Barbora Kolečková (Ženy v díle a životě Edouarda Maneta) – studentka dějin umění na FF Ostravské univerzity a Filip Jakš (Zrození dekadentního obrazu ženy očima Nietzscheho) – student dějin umění na KTF UK. Sborník vydal Interaktiv.cz, Praha.

V editorském úvodu Ladislav Zikmund zmiňuje, že gender ve spojitosti s uměním se začíná objevovat na dnešních vysokých školách jako „jeden z aspektů hledání umělecké identity“ a představuje termíny gay a lesbická studia v dějinách umění. Zároveň uvádí, že sborník neaspiruje na komplexní osvětlení problematiky, ale že spíše klade otázky, které by k budoucím odpovědím měly provokovat.

Autorům se daří vystavět články zajímavě a čtivě střídáním globálního pohledu na téma s jednotlivými příklady a detailnějším náhledem. Příspěvky se snaží držet dobových faktů a použité literatury, málokdy je v nich prostor pro odvážnější úvahy a závěry jednotlivých autorů. Ty jsou načrtnuty v závěrečných odstavcích článků, které jsou však většinou svou šíří v poměru k celému příspěvku zanedbatelné. Sborník je koncipován velmi zdařile, kdy (stejně jako v dílčích článcích) širší pohled střídá užší, což udržuje zajímavost díla. Příspěvky na sebe tematicky dobře navazují a nahlíží dobovou společnost postupně z různých úhlů pohledu, takže si čtenář může udělat o problematice poměrně ucelenou představu.

Ve sborníku je zvolen přehledný způsob odkazování, které je jen v ojedinělých případech poněkud předimenzováno a pak na své přehlednosti trochu ztrácí. Články jsou prokládány obrazovou přílohou, která (vzhledem k tématice sborníku) příjemně dokresluje myšlenky v textu. Na úvod samotných příspěvků stojí vždy shrnutí článku v anglickém jazyce, což společně s uvedenou literaturou může odkázat správným směrem i zahraniční zájemce o téma.

Sborník bych doporučila všem, kteří se zajímají o rozlehlou problematiku genderu, ať už pro inspiraci k vlastním úvahám, k rozšíření povědomí o literatuře, nebo čistě k uvědomění si toho, jak je tato problematika široká (nelze ji jednoduše shrnout pod – často pejorativně chápaný – pojem feminismus) a jak velký má vliv na všechny složky kultury. V tomto případě na oblast umění.

Jitka Kučerová


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 2,60 out of 5)
Loading...

Napsat komentář