Reforma vysokých škol z pohledu Univerzity Karlovy

Prof. Václav Hampl, rektor UK.

Prof. Václav Hampl, rektor UK.

19. 1. 2012 proběhlo na Právnické fakultě v Collegiu Maximu shromáždění zástupců akademické obce Univerzity Karlovy. Informační shromáždění svolal rektor Karlovy univerzity prof. Václav Hampl a předseda Akademického senátu UK prof. Jan Hála kvůli projednání věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Celému shromáždění předcházelo symbolické vyhození 90 melounů z oken jako symbol „vyhozených“ miliónů za novou nepropracovanou reformu vysokých škol. Melounová „tříšť“ byla poté sebrána a poslána na výzkum melounového piva do nejmenovaného pivovaru. Následně se účastníci přesunuli na půdu Právnické fakulty UK.

Nová reforma neprospěje ani studentům, ani vysokým školám, pouze bankám

Průběh informačního shromáždění moderoval prof. Jan Hála, který hned na začátku všechny přítomné obeznámil s projednávanými věcnými záměry a proč s nimi akademická obec nesouhlasí. „Věcné záměry obou zmiňovaných zákonů prošly v prosinci roku 2011 vnějším připomínkovým řízením a byly následně na konci prosince poslány ke zpracování Legislativní radou vlády a k projednání vládou České republiky,“ uvedl Hála. „Návrhy, v případě, že by vešly v platnost, by velmi radikálně změnily podobu českého vysokého školství, a přesto je obeznámenost akademické obce s jejich obsahem velmi malá.“

V lednu 2012 odmítlo novou reformu 20 z 26 Akademických senátů v ČR, a to z důvodu nespokojenosti se zavedením školného, nevýhodného systému půjček na školné, téměř neexistující spolupráci ministerstva, omezení autonomie vysokých škol, snížení zastoupení studentů v akademických senátech, nejednoznačné terminologii podané reformy a neposledně také kvůli posílení státních intervencí do školství.

Za vedení Právnické fakulty na shromáždění promluvil prof. Jan Kuklík a za Studentskou komoru rady vysokých škol Mgr. Miroslav Jašurek, který se zabýval především důležitostí zákona o finanční pomoci studentům. Dále svůj názor vyjádřili kancléř Univerzity Karlovy RNDr. Tomáš Jelínek, který označil vývoj akademické samosprávy jako úsvit a blížící se tma, a JUDr. Josef Staša. Prorektor UK prof. Stanislav Štech upozornil na ekonomickou stránku věci. „Akademická obec by se měla obávat mylného názoru, že při zavedení školného se zvýší konkurence škol, a tím i kvalita výuky. Žádná studie, která by tento výrok potvrzovala, však nikdy nebyla uveřejněna,“ tvrdí Štech. „Jsem toho názoru, že díky školnému naopak řady uchazečů o dražší a prestižní univerzity prořídnou na úkor kvality.“ Prorektor se dále zmínil o nezbytnosti rozlišení kvality systému a kvality škol: „Princip, který bude pasovat na určitý druh vysoké školy, nebude nikdy fungovat obecně, a tudíž se nemůže nasadit jednotný systém na celou síť vysokých škol.“ Podle Štecha by se navíc neměl ze vzdělání učinit hmotný statek. „Neměli bychom měnit postavení učitele na prodejce a z žáka dělat zákazníka.“

Po přednesení argumentů proti nové reformě byla zahájena debata. Na dotaz, co hodlá akademická obec udělat, pokud bude Ministerstvo k jejím požadavkům hluché, odpověděl prof. Jan Hála. Protest prý bude nejprve vyjádřen rezolucí, v případě neúspěchu dále peticí, demonstracemi a stávkami.

Ministr Josef Dobeš je znepokojen, pozval si rektora UK na kobereček

V již uvolněné atmosféře byla přijata rezoluce, ve které je kladen apel na vládu ČR, aby nepřijala zákony, které byly sepsány ve spěchu a jsou nedostatečně propracované a nekvalitní. V závěru rektor shromážděným oznámil, že v tiskovém prohlášení ministerstva školství stojí: „Ministr školství Josef Dobeš je velmi znepokojen neodpovědným přístupem rektora Univerzity Karlovy profesora Václava Hampla a bude požadovat, aby jej ve velmi krátké době navštívil na ministerstvu.“ Ministr prý bude především požadovat vysvětlení, proč rektor Univerzity Karlovy podněcuje sociální nepokoje. Rektor reagoval na pozvání velmi klidně a přijal ho s tím, že je to možnost navázání komunikace a možná první krok k úspěchu.

Na závěr nám dovolte citovat dva dokumenty.

Rezoluce členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze:

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy. Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti.

Bránit všemi silami akademické svobody je totiž morální povinností každého člena akademické obce.

Usnesení Akademického senátu UK z 20. ledna

AS UK se ostře ohrazuje proti včerejšímu osočení rektora prof. Václava Hampla z podněcování k nepokojům a považuje prohlášení ministra Dobeše za hanebnost. Napětí ve společnosti vyvolávají ti, kdo dychtivě a bezostyšně prosazují nepromyšlené pseudoreformy, nikoli ti, kdo vnímají nebezpečí z toho vyplývající. Pozvat představitele samosprávné akademické obce „k podání vysvětlení“ na ministerstvo velice nepříjemně zavání totalitními manýrami.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář